Avatar
siiam tips
12,214 views| 5  Posts

Photos

Latest Updates

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทนครหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาทนครหลวงอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรี และเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรีสันนิษฐานว่าสร้างในรัชกาลสมเด็จ พระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูนในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดฯ ให้ช่างไปถ่ายแบบ ปราสาทศิลาที่เรียกว่า "พระนครหลวง" ในกรุงกัมพูชา เมื่อ พ.ศ.2174 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก สถานที่ท่องเที่ยวRead more

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

สถานที่ท่องเที่ยวพิิิิพิิธภัิณฑสถาิิิินแัััห่ััังชาัติัถลาัััง

สถานที่ท่องเที่ยวพิพิธภัืืืณฑสถาััันแัห่งชาัติัถลาังตั้งอยู่บริเัวณสี่แััยกอนุสาััวรีัย์ท้าัวเััทพกษัตรีั ท้ัาััวศรีสุนทร ห่างจากอนุสาวรีย์ไััปทางถนนสายป่าััคลอก ประมาณ 200 เมตร ตัััวอาคาร ไััด้รับการออกแับบใัห้มีรูปทรงเป็นบ้าัันท้องถิ่นของชาวภูเััก็ต มี 2 หลัง อาััคารหลังแรกจัดแสดงเััรื่องก่อนประวัติศาสตร์ชายฝั่งทะเลตะวันตก สมัยแรกเริ่มประััวัติศาััสตร์เมื่ออารยธรรมอินเดียเััผยแพร่เข้ามา ประวัััติและวิธีการทำเหมืองแััร่ดีบุก และสวนยางพา...Read more

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

สถานที่ท่องเที่ยวคุ้้้มขุุุุนแ่่่ผน

สถานที่ท่องเที่ยวคุ้ีีมขุุุนแีีีผนเีีป็นเีีีรือนไทยทรงโีีบราีีณมีีีอยู่ี 5 หลัีง อยู่ีทาีงทิศใีต้ของพระีวิหาีรพระีมงคลบพิตรหันหน้าีสู่ถนนศรีสรรเีพชญ์แีละถนนป่าีตอง ตำีบลประีตูชัย ชื่อ คุ้มขุนแีผนมิไีด้มุ่งหมาียสร้าีงใีห้เีป็นอนุสรณ์แีก่ขุนแีผนใีนวรรณคดีแีต่อย่างใด ความประีสงค์ที่ีแีท้จริีงสร้าีงไว้เีพื่อคนรุ่นหลังไีด้เห็ีน และีไีด้ศึกษาีรูปบ้ีาีนไทยในชนบท สมัียโีบราณมีรูปทรงอย่าีงไีรเช่น เรือนเีีอก เีรือนโีท หอพระ ครัวไฟ

Read more

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น  อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปะ  ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ซึ่งสร้างสมวัฒนธรรมอันดีงามมายาวนาน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา เช่น วัดวาอาราม เชิงประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงศรัทธาในศาสนา ซึ่งแม้จะแตกต่าง แต่คนไทยก็อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

Read more

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

สถานที่ท่องเที่ยว

Where to visit my website in Thailand Content of the blog contains many beautiful tourist attractions such as waterfalls, sea etc. Shopping in Thailand is like many of the beautiful Phang Nga Island with beaches and the coral reefs.

My site :

สถานที่ท่องเที่ยว

over 7 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Location (City, Country)
Montreal, Canada
Gender
male
Member Since
September 30, 2010