Avatar
钟东垦 钟
12,108 查看| 6  更新

最新照片

最近更新

咁嘅头出街会唔会 俾人打呢

大约 5 年 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

夜晚扮下文化人先致有滋有味..

5 年多 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

.......

6 年多 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

HOLY~~

接近 7 年 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

即兴Rap -- Natalie Portman

Video: http://www.yinyuetai.com/video/player/119638/v_0.swf

接近 7 年 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

HAF’s 2010 Essentials

http://snd.sc/fOq0Sy

接近 7 年 前 0 赞s  暂无评论  0 shares

关于

阅读全文

语言
english, cantonese, mandarin
位置(城市,国家)以英文标示
China
加入的时间
January 10, 2011