Avatar
Choi W
88,347 views| 120  Posts

心痛

北京之旅無去 係好定唔好~一早以為自己有既定論係正確....................但黎到呢一刻,我覺得唔去我仲自在,鍾意去邊做咩自己想做既 …咁樣係最好! 知道了發生的一點點事,心最痛既係點解唔係大家咁樣係唔成熟嗎?唔負責任既表現嗎?係大家無承擔後果既肩頭嗎?對唔住我唔係其中的當事人,沒資格說什麼,只從片面的閒談知道…但我覺得咁樣係咪hurt得太過份呢?大家有份去玩,有份去笑…去參與,就無guts去承擔後果?? 算啦,我真的無資格去評論人,去分析件事…但我好心痛!仲有一件事…我心有d淡anyways~ tomorrow is a new start~ a new semester, a new obsticle to overcome!!

over 11 years ago 0 likes  0 comment  0 shares

About

Learn More

Languages Spoken
English,Cantonese,Mandarin
Location (City, Country)
Hong Kong
Gender
Not Specified - Other
Member Since
August 21, 2005